Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

OZ&PC heeft een vertrouwenspersoon. Kathalijne Dullaert heeft deze functie van Jet Neef, die vele jaren de vertrouwenspersoon van de club is geweest, overgenomen.
Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en ouders van leden bij onregelmatigheden. Te denken valt aan pesterijen, discriminatie, ernstige beledigingen/bedreigingen, (seksuele) intimidatie, mishandeling  en ander grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenspersoon zal luisteren en zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Een vertrouwenspersoon zal altijd vertrouwelijk met de verhalen en gegevens omgaan; er gebeurt niets dat de betrokkene niet weet.

De vertrouwenspersoon zal een keer per seizoen bij de teams op bezoek gaan, zich voorstellen en uitleggen wat haar taak is. Op deze manier hopen we dat iedereen binnen de club weet wie de vertrouwenspersoon is en wanneer men bij haar terecht kan.

Kathalijne Dullaert is naast vertrouwenspersoon,  docent psychologie ook keeperstrainer van onze vereniging. Zij heeft door deze combinatie de nodige kennis en vaardigheden in huis om te helpen als er problemen zijn.  Het mailadres van de vertrouwenspersoon is: vertrouwenspersoon.ozpc@gmail.com.

Naast Kathalijne Dullaert heeft de vereniging ook een externe vertrouwenspersoon. dit is voor onze vereniging Jet Neef. Zij kunnen samen de problemen bespreken en kijken welke oplossingen er zijn. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon van de KNZB en NOC*NSF.

VOG

Sinds seizoen 2014-2015 vraagt OZ&PC  voor iedere vrijwilliger, die o.a. training geeft of activiteiten organiseert voor onze leden <18 jaar een VOG aan. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Dat met zo’n verklaring grensoverschrijdend gedrag uitgesloten wordt is geen garantie.
De VOG wordt aangevraagd door de secretaris van de vereniging. Mail: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl

Gedragsregels

OZ&PC hecht waarde aan goede omgangsvormen. Hiervoor zijn een aantal regels die door het kader regelmatig bij de leden onder de aandacht brengt.

  • We houden ons aan de afspraken en spelregels binnen de club
  • We respecteren onze clubgenoten en de tegenstanders
  • Iedereen is gelijk; we sporten samen en helpen elkaar
  • We gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
  • We zorgen voor een nette zwemomgeving