• Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers.

  Op donderdag 20 mei 2021 houdt OZ&PC haar Algemene Voorjaars Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in De Windroos, de school voor speciaal basisonderwijs aan de Larikstraat in Oldenzaal. De vergadering begint om 20.00 uur.

  Degenen die niet fysiek aanwezig kunnen en/of willen zijn kunnen de vergadering online volgen. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de secretaris van de vereniging: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl 

  De agenda zal per mail naar de leden en vrijwilligers worden verstuurd. Op de agenda staan de volgende punten: 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen 10-12-2020. De conceptnotulen kunt u lezen op deze website onder ALV.
  3. Financiën. Toelichting op het resultaat kalenderjaar 2020 en Kascontrole 2020 door financiële commissie.
  4. Stand van zaken rond de revitalisatie van Vondersweijde.
  5. Toekomst OZ&PC na corona? Indien mogelijk zal de trainingsmogelijkheid voor volgend seizoen 2021-2022 besproken worden.
  6. Rondvraag. Vragen kunnen vooraf aan de vergadering ingediend worden bij de secretaris. Mailadres: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl
  7. Sluiting