• Contributie

  Algemene leden vergadering

  Tijdens de ALV worden jaarlijks de tarieven voor de contributie bepaald met instemming van de aanwezige leden. 

  Contributie vereniging

  De contributie wordt iedere maand op de 25e geïnd door de penningmeester. In februari wordt de ook KNZB-contributie geïnd.

  KNZB contributie 

  Deze contributie is verschuldigd voor allen die op 1 januari  lid zijn van OZ&PC en iedereen die in de loop van het jaar lid wordt van de club. Voor deze contributie kan geen restitutie verleend worden, omdat de vereniging deze ook moet afdragen aan de KNZB.

  Verdere informatie over de contributie is op te vragen bij de Ledenadministratie of de penningmeester van het Bestuur

  Uitzonderingen

  Leden van de vereniging die wonen en studeren buiten Oldenzaal kunnen een verzoek voor aanpassing van de contributie indienen bij het bestuur, te weten bij de penningmeester. Dit geldt ook voor leden die door zwangerschap, blessure e.d. tijdelijk niet kunnen sporten. Mail: penningmeester@ozpc-oldenzaal.nl 

  Families

  Elk derde lid van een gezin dat actief zwemt of waterpoloot krijgt 25% korting op de contributie van het jongste actieve lid exclusief de bondscontributie.

  Aanmelden 

  Aanmelden kan alleen bij de ledenadministratie. Mail: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
  Bij aanmelding krijgt u via de trainer of via de mail het inschrijfformulier. Deze vult u in en voorziet u van handtekening en bankgegevens en kan dan ingeleverd worden. Graag duidelijk leesbaar invullen!
  Inleveren kan bij de trainer van de selectie/team van de sporter of u scant het formulier en mailt dit naar de ledenadministratie.  

  Opzeggen

  Dit kan 4x per jaar, namelijk vóór 28 februari, vóór 31 mei, vóór 31 augustus en vóór 30 november. Een lid kan blijven trainen tot het kwartaal waarin is opgezegd, is afgelopen. De contributie eindigt in de laatste maand van het kwartaal waarin de opzegging heeft plaats gehad. Dus zegt u op voór 28 februari dan betaalt u t/m maart contributie. Bij opzegging wordt geen bondscontributie teruggestort.
  De enige en juiste manier om op te zeggen is door een mail te sturen naar de ledenadminstratie: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl